Technology

News See all >>

− Jul 05,2018 −

โครงการย่อยในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะฯเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับต้นโนนิ (ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดเก่าสีชมพู)

− read more −
− Jul 05,2018 −

โครงการวิจัยการหาความอัดแน่นของดินในชุมชนวัดปุรณาวาส บริเวณแปลงเพาะปลูก ปีการศึกษา 2560

− read more −
− Jul 05,2018 −

ข้อสรุปการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการอบรมการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าแก่ชุมชน ปีการศึกษา 2560

− read more −
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Technology Contact: