Jobs

Bangkok Thonburi News

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกาศรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา 2. อาจารย์สาขาฟิสิกส์ 3. อาจารย์สาขาเภสัชวิทยา 4. อาจารย์สาขาสรีรวิทยา 5.

− Sep 01,2022 −


Back