" พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ณ BTU Hall "
" โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนอุทยาน ในการเดินทางมามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" แจ้งกำหนดการมอบตัวเข้าศึกษาต่อคณะอื่น ๆ "
" แจ้งกำหนดการมอบตัวเข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ "
" แจ้งกำหนดการสอบเข้า พร้อมมอบตัวเพื่อศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ "
" คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศักษา ประจำปีการศึกษา 2557 "
" พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสรรพสินค้า, อาคารยิมเนเซี่ยม 2, อาคารยิมเนเซี่ยม 3 และอาคารพัสดุโยธา "
" พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย "
" ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม SEE SEA โดยคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและตราสัญลัษณ์ และ พิธีมอบหมวกและดวงประทีป "
" ขอเชิญร่วมส่งผลงานการวิจัย เพื่อเสนอในงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในหัวขัอ งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่วิถีประชาคมอาเซียน "
" มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม "