ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 21,2018 −

ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีสู่ครอบครัวม.กรุงเทพธนบุรีอย่างอบอุ่น

ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในงาน “ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีสู่ครอบครัวมหาวิทยาลับกรุงเทพธนบุรี” พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ของม.กรุงเทพธนบุรี การเทียบโอน กองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้วยที่อาคาร Sports Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
− May 21,2018 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2560 ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ โดยรับเกียรติจาก 1. Prof.Dr.Chaur-Shin Yung The President of Guang University 2. Prof.Shangmao Chen The Director of Southbound Policy Offier และมีผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีคณาจารย์และนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เข้าร่วมและเปลี่ยนความรู้…
− May 09,2018 −

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานพิธีเปิด “โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร

 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA”  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี  และบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร”  ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ให้การต้อนรับและดร.เอราวัณ  ทับพลี ผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  และการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว …
− May 08,2018 −

สัมมนาวิชาการการคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรมกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Download กำหนดการโครงการ Download รายละเอียดโครงการ Download ​    
− May 04,2018 −

ขอแสดงความยินดี พิธีรับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของนักศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีรับชุดของนักศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 29 หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุข รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยในพิธีดังกล่าวนักศึกษาเข้ารับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาลของไทย ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมติดดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาด้วยที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว…