สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Nov 29,2019 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 อัตรา

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
− Nov 22,2019 −

รับสมัครอาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษจิกายน 2562 ถึง 29 กุภาพันธ์ 2563 สนใจติดต่อสอบถาม 081-6163721 ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์
− Oct 11,2019 −

รับสมัครล่ามภาษามือ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครล่ามภาษามือ  จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียด 02 8006800 ต่อ 1232
− Oct 07,2019 −

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 คุณสมบัติอื่น ๆ 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด…
− Oct 05,2019 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ ในสาขาต่อไปนี้

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้ อาจารย์ประจำภาควิชา ชีวเคมี 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชา พยาธิวิทยา 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชา ปรสิตวิทยา 1 ตำแหน่ง ส่ง CV มาที่ [email protected]  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ)