สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− May 21,2019 −

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติ เป็นทันตแพทย์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน (ปริญญาโท, ปริญญาเอก, วุฒิบัตร หรือเทียบเท่า) จากสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด…
− May 11,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์ คุณสมบัติ จบคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ)
− Apr 24,2019 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ส่ง CV มาที่ [email protected]  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-370-5670, 02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ) หมดเขตรับสมัคร 7 พฤษภาคม 2562
− Apr 18,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์ คุณสมบัติ :  จบปริญญาตรี /ปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด คุณวุฒิ : ภ.บ. ,วท.ม. (เภสัชวิทยา) ,Ph.D. สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ พิษวิทยา (Toxicology Drug matabilsm) ภ.บ. ,วท.ม. (เภสัชวิทยา) ,Ph.D. (Pharmacology) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ เภสัชวิทยาคลินิก ,เภสัชจลนศาสตร์ ,เภสัชพันธุศาสตร์ ,สาขาเภสัชบำบัด ชีวเภสัชกรรม วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) วท.ม.(เภสัชวิทยา) Ph.D.(Pharmacology) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ…
− Apr 02,2019 −

คณะแพทยศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

 คณะแพทยศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาเคมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท สาขาเคมี       2. อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์   ส่งเรซูเม่มาที่ [email protected] หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2562  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-8006800-5 ต่อ 2030-2032  (จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. หยุด 5-17 เมษายน 2562)