คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

                “ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม”

 

ปณิธาน (Determination)

                คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มี องค์ความรู้ทักษะ ปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Identity)

                “นักสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

 

เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Uniqueness)

                “ศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Jul 08,2018 −

โครงการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มาร์เบิ้ลลิ้ง อาร์ต (marbling art)” ประจำปีการศึกษา 2560

− read more −
− Feb 06,2018 −

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา จากมูลหม่อมนิธิเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธ์ บริพัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่7

− read more −
− Dec 12,2017 −

โครงการศิลปะสู่ชุมชนวัดปุรณาวาส

− read more −