คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Jun 12,2017 −

โครงการย่อยในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะฯเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นกรด-ด่างของดิน (ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดเก่าสีชมพู)

− read more −
− Jun 12,2017 −

คู่มือการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โครงการอบรมการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าแก่ชุมชน ปีการศึกษา 2559

− read more −
− Jun 12,2017 −

โครงการวิจัยการหาความอุดมสมบูรณ์ของดินในชุมชนวัดปุรณาวาส บริเวณแปลงเพาะปลูก ปีการศึกษา 2559

− read more −
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม Contact: