ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

− May 17,2019 −

หลักเกณฑ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก

      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

      2. มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกายและจิต ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพยาบาล

      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก

       1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน     2  ฉบับ

       2. สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน     2  ฉบับ

       3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา         จำนวน    2  ฉบับ

       4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                             จำนวน    2  รูป

วิธีการสมัคร

       1. สมัครด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ชั้น 1

       2. สมัครผ่านทางทีมงานอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

       3. ติดต่อสอบถามอาจารย์ดร.สุวิมล  จอดพิมาย โทรศัพท์ 062-818-9315 , 089-235-8800

การสอบเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาล

        1.นักศึกษาสามารถเลือกวันสอบได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น.

        2.วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย

        3.สอบข้อเขียนเสร็จ ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์  พร้อมลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 พ.ค. – วันที่ 15 มิ.ย. 2562 


รายละเอียดเพิ่มเติมBack