Bangkokthonburi University History

Background of the University

ปรัชญา และปณิธาน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปรัชญา (Philosophy):  “สร้างปัญญา  พัฒนาคน      ฝึกฝนคุณธรรม “
ปณิธาน (Vision):  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พันธกิจ (Mission): 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดพันธกิจการดำเนินงานไว้ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ
  2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมในระดับประเทศและต่างประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ
  4. ทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ (Objective): 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคคลที่มีคุณภาพสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระดับประเทศและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมด้วยคุณธรรม และเป็นสถาบันเพื่อการค้นคว้าวิจัยทั้งการบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนสังคม โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่ชุมชนต่างๆ ด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมุ่งเน้นการศึกษาด้วยการปลูกจิตสำนึกบัณฑิตให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งต้องหวงแหนและรักษาไว้ให้ดำรงอยู่สืบไป
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพการบริการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสะพานเชื่อมโยงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดนอย่างเสริมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้รู้จักสิทธิที่พึงมีต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยบนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและมนุษย์โลกโดยส่วนรวม
  6. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับรัฐบาลผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยศักยภาพอันจะเสริมสร้างเพิ่มประสิทธิผลแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป