ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 • สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ปริญญาโท)
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ปริญญาเอก)

 • โครงสร้างหลักสูตร   อาจารย์/คณาจารย์   อาจารย์พิเศษ   ภาพกิจกรรม
  บทเรียน/แผนการสอน   ประกันคุณภาพ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด/ลิ้งค์/อื่นๆ
   
   

   

    องค์ประกอบที่ 1   

  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน

   ดศ.1.1-1-1             แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   พ.ศ.2554–2557

  ดศ.1.1-1-2              แผนกลยุทธ์ คณะดุริยางคศาสตร์  พ.ศ.2554–2557

  ดศ.1.1-1-3              รายงานการประชุมคณาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์  ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554

   ดศ.1.1-3-1             แผนที่กลยุทธ์ คณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.1.1-3-2              ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2554 – 255 กับแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2554

  ดศ.1.1-3-3              แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2554 คณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.1.1-4-1             รายงานการประชุมคณาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554

  ดศ.1.1-4-2                 แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2554–2557 คณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ.1.1-4-3                 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2554 คณะดุริยางคศาสตร์
   ดศ.1.1-5-1               รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2554

  ดศ.1.1-6-1                 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ปี 2554 

  ดศ.1.1-6-                 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/ 2555 

   
   องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

  ดศ.2.1-1-1               ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ว่าด้วยเรื่อง ขั้นตอนในการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ลงวันที่  25  ธันวาคม  2552

  ดศ.2.1-1-2                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการคณะ

  ดศ.2.1-1-2                หลักสูตรของคณะ ที่ผ่านการรับทราบให้ความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ดศ.2.1-1-3                รายงานการประชุมครั้งที่ /2554

  ดศ.2.1-2-1               ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ว่าด้วยเรื่อง ขั้นตอนในการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ลงวันที่  25  ธันวาคม  2552

  ดศ.2.1-2-2               คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการคณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.2.1-2-3               รายงานการประชุมครั้งที่ 1  /2555

   ดศ.2.1-3-1              คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์
  ดศ.2.1-3-2             มคอ.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี

  ดศ.2.1-3-3               ตารางสรุปจำนวนห้องคณะ และภาพถ่ายห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอน

  ดศ.2.1-3-4              คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  ดศ.2.1-3-5             บันทึกอาจารย์ที่ปรึกษา
  ดศ.2.1-3-6             ผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

  ดศ.2.1-3-7             ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา

  ดศ.2.1-3-8              สรุปสื่อการสอนเทอม 1,2/2554

  ดศ.2.1-3-9              คู่มือนักศึกษา 2553

  ดศ.2.1-3-10            รายงานการประชุมครั้งที่ /2554

  ดศ.2.1-4-1              คำสั่งแต่งตั้งพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์
  ดศ.2.1-4-2              มคอ 7

  ดศ.2.1-4-3             รายงานการประชุมครั้งที่ /2554 

  ดศ.2.1-5-1              คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ

  ดศ.2.1-5-2              รายงานการประชุมครั้งที่ /2554

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

  ดศ.2.5-1-1 FTES    ของสำนักทะเบียนและวัดผล

  ดศ.2.5-2-1               รายการหนังสือจากห้องสมุด

  ดศ.2.5-2-2               โครงการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  ดศ.2.5-2-3               รายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน การฝึกอบรม

  ดศ.2.5-3-1               รูปภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และwebsite

  ดศ.2.5-4-1               website มหาวิทยาลัยส่วนงานบริการด้านงานทะเบียนและวัดผล, กล่องพยาบาล,โรงอาหาร, สนามกีฬา เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย

  ดศ.2.5-5-1               ภาพระบบสาธารณูปโภค โทรศัพท์ ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด ประตูหนีไฟการประปา และระบบสำรองไฟ

  ดศ.2.5-5-2               แผนระงับอัคคีภัยคณะ  

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6              ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

  ดศ.2.6-1-1              ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ว่าด้วยเรื่อง ขั้นตอนการจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555

  ดศ.2.6-1-2              คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.2.6-1-3              มคอ. 3

  ดศ.2.6-1-4                 สรุปสื่อการสอน 2 ภาคการศึกษา

  ดศ.2.6-1-5                 รายงานการประชุมครั้งที่ /2554

  ดศ.2.6-2-1                 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและเล่มหลักสูตร

  ดศ.2.6-2-2                 มคอ.3 ทุกรายวิชา

  ดศ.2.6-2-3                 มคอ.5 ทุกรายวิชา

  ดศ.2.6-3-1                 มคอ.3  วิชา MU 105 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1

  ดศ.2.6-3-2                 โครงการร้องเพลง

  ดศ.2.6-6-1                 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

  ดศ.2.6-6-2                 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2

  ดศ.2.6-6-3                 รายงานการประชุมครั้งที่ /2554
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
   ดศ.2.8-1-1               ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 15 มิถุนายน 2554
  ดศ.2.8-2-1                 เว็บไซต์คณะ
  ดศ.2.8-2-2                 ภาพถ่ายประกาศ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
  ดศ.2.8-2-3                 มคอ.3 
   ดศ. 2.8-3-1              สรุปผลการจัดโครงการปฐมนิเทศ “คุณธรรมนำชีวิต” ที่จัดโดยคณะดุริยางคศาสตร์ วันที่ 28 กรกฎาคม2554
   ดศ. 2.8-4-1              สรุปผลการจัดโครงการปฐมนิเทศ “คุณธรรมนำชีวิต” ที่จัดโดยคณะดุริยางคศาสตร์ วันที่ 28 กรกฎาคม2554
  ดศ.2.8-4-2                 รายงานการประชุมครั้งที่ /2554
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  :  ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
  ดศ.3.1-1-      คำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา
  ดศ.3.1-1-2        รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 
  ดศ.3.1-1-3       ประกาศ เรื่องตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 
  ดศ.3.1-1-4       แบบให้คำปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ
  ดศ.3.1-1-      ประกาศเรืองการใช้ การใช้แบบบันทึกอาจารย์ที่ปรึกษา
  ดศ.3.1-1-6       คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
  ดศ.3.1-1-7       แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา
  ดศ.3.1-1-8       รายงานผลการตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่หอพัก
  ดศ.3.1-1-9       รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554
  ดศ.3.1-2-1       เว็บไซต์ของคณะดุริยางคศาสตร์ http://www.bkkthon.ac.th/musics
  ดศ.3.1-2-2       ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ.3.1-2-3       Facebook คณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ.3.1-3-1       แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2554
  ดศ.3.1-3-2       รายงานการประชุมครั้งที่3/2555
  ดศ.3.1-3-3       สรุปโครงการRhapsodyConcert
  ดศ. 3.1-6-1      สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน
  ดศ. 3.1-7-1      สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน
  ดศ. 3.1-7-2      รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554
  ดศ. 3.1-7-3      หนังสือขออนุมัติจัดซ่อมห้องปฏิบัติการดนตรี

   

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

  ดศ.3.2-1-1       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
  ดศ.3.2-1-2       แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2554
  ดศ.3.2-2-1       โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  ดศ.3.2-3-1       รายงานสรุปผลโครงการ Rapshody Concert
  ด.ศ.3.2-3-2       รายงานสรุปผล โครงการไหว้ครูดนตรีไทย
  ด.ศ.3.2-3-3      กิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  ดศ. 3.2-3-4      กิจกรรม Big Cleaning Day
  ด.ศ.3.2-3-6      รายงานสรุปผล โครงการ คืนชีวิตใหดุริยางคศาสตร์
  ด.ศ.3.2-3-7      รายงานการประชุมครั้งที่ 8 /2554
  ดศ.3.2-4-1       Mou ระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา 
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
  ดศ.3.2-4-2       ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมกันระหว่างนักศึกษา
  ดศ.3.2-5-1       รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาปี 2554
  ดศ.3.2-6-1       รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาปี 2554
  ดศ.3.2-6-2       รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554
  ดศ.3.2-6-3       แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาปี 2555

  องค์ประกอบที่  4การวิจัย

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1(สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ดศ. 4.1-1-1               ระบบการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (หน้า 6)

  ดศ.4.1-1-2                 คู่มือการบริหารงานวิจัย  ปีการศึกษา 2554 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ดศ.4.1-1-3                 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย ที่ ดศ.02/2554              

  ดศ. 4.1-1-4               รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 2มิถุนายน 2554 วาระที่ 4

  ดศ. 4.1-3-1                โครงการอบรม เรื่อง การเลือกใช้สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณวันที่ 21 มีนาคม 2555 และโครงการเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการการวันที่ 28 มีนาคม 2555

  ดศ. 4.1-3-2               ข้อบังคับจรรยาบรรณนักวิจัย อยู่ในหมวด 10 (ระบุไว้ในคู่มือการบริหารงานวิจัย)

   ดศ.4.1-3-3               รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 วาระที่ 4

  ดศ.4.1-3-4                 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย คณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.4.1-4-1                 บันทึกข้อความ ที่ วจ.017/2554   ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เรื่องขออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน    ปีการศึกษา 2554

  ดศ.4.1-5-1                 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานด้านวิจัย                

  ดศ.4.1-5-2                สำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย อยู่ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นด้านงานวิจัย คือ Proquest 5000 Special Collection Yr 2010, ฐานข้อมูล H.W. Wilson, ฐานข้อมูล Proquest Dissertations Thesis Fullest Yr 2010

  ดศ.4.1-5-3                 มีระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบฐานข้อมูลทุกระบบ

  ดศ. 4.1-5-4               ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมที่สำนักวิจัยจัดขึ้น จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการอบรม เรื่อง การเลือกใช้สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณและโครงการเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการการ

  ดศ. 4.1-6-1               แบบสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  ดศ.4.1-6-2                 รายงานการประชุมครั้งที่ 7  วันที่ 11 มกราคม 2555

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2(สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ดศ. 4.2-1-1               ระเบียบและข้อบังคับการวิจัยของสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ดศ.4.2-1-2                 คำสั่งคณะกรรมการงานวิจัย

  ดศ.4.2-2-1                แผนปฏิบัติการประจำปี2554 คณะดุริยางคศาสตร์  (ด้านการวิจัย)

  ดศ.4.2-2-2                 คำสั่งคณะดุริยางคศาสตร์  เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  ดศ.4.2-2-3                 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  ดศ.4.2-5-1                 ระเบียบและข้อบังคับการวิจัยของสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3(สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

  ดศ.4.3-1-1                 บันทึกข้อความ ที่วจ.017/2554  เรื่องขออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554

  ดศ.4.3-1-2                 บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทุนวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ปีการศึกษา 2554

  ดศ.4.3-1-3                                จำนวนอาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์


  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

   ดศ.5.1-1-1            แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2554 คณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ.5.1-1-2             แผนกลยุทธ์ ปี 2554-2557  และแผนปฏิบัติงาน ปี 2554
  ดศ.5.1-1-3             คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม คณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ.5.1-1-4             คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ
  ดศ.5.1-1-5             รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1/2554
  ดศ.5.1-1-6             สรุปแผนงานให้บริการวิชาการ
  ดศ.5.1-1-7             รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1/2555
  ดศ. 5.1-1-8            แผนงานการให้บริการวิชาการ
  ดศ.5.1-1-9             รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่2/2554
  ดศ.5.1-2-1             รายละเอียดของวิชา(มคอ.3) วิชา MU 210  ทฤษฎีดนตรีสากล 2
  ดศ.5.1-2-2            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1/2555
  ดศ.5.1-2-3             ตารางวัดค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบนักศึกษาก่อนเรียน-หลังเรียน
  ดศ. 5.1-3-1            โครงการอบรม
  ดศ. 5.1-4-1            รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการฯ
  ดศ.5.1-5-1            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2555
  ดศ.5.1-5-2             ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะดุริยางคศาสตร์ปีการศึกษา 2555

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

  ดศ.5.2-1-1             ค่าเฉลี่ยผลการสำรวจความต้องการ
  ดศ. 5.2-1-2            รายงานการประชุม 3/2554
  ดศ. 5.2-2-1            บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างผู้บริหาร คณบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ดศ. 5.2-3-1            ตารางค่าเฉลี่ยการวัดความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล
  ดศ. 5.2-4-1                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2555
  ดศ. 5.2-4-2                   ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะดุริยางคศาสตร์ปีการศึกษา 2555

   องค์ประกอบที่ 6       การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   

   ตัวบ่งชี้ที่ 6.1(สกอ.) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

   

  ดศ. 6.1-1-1               นโยบายศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

  ดศ. 6.1-1-2               รายงานการประชุมคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554

  ดศ. 6.1-1-3               คำสั่งแต่งตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ ดศ. 005/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

  ดศ. 6.1-1-4               แผนกลยุทธคณะดุริยางคศาสตร์ 2554-2557 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554-2557 (หน้า 45 )

  ดศ. 6.1-1-5               แผนกลยุทธ์คณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.6.1-1-6                 แผนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และสร้างเสริมวัฒนธรรมคณะดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

   

   ดศ.6.1-2-1                 เอกสารวิชา ประวัติดนตรีไทย

  ดศ. 6.1-2-2               โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้ครูดนตรีไทย) และสรุปผลการดำเนินโครงการ

  ดศ. 6.1-3-1               เว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์(www.bkkthon.ac.wh/musics)

  ดศ. 6.1-3-2               รูปภาพการเผยแพร่กิจกรรมและการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

  ดศ. 6.1-3-3               รายการวิทยุของคณะดุริยางคศาสตร์ (รายการทวีวัฒนาพาเพลิน)  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 93.25 MHz

  ดศ. 6.1-3-4              รายการเพื่อนยามเย็น สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz AM 1161 kHz  

  ดศ. 6.1-4-1               รายงานการประชุมคณะดุริยางค์ ที่ ดศ. 01/2555 วันที่ 5 มิถุนายน 2555

   ดศ. 6.1-5-1               (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2554-2556

  ดศ. 6.1-6-1               แผนกลยุทธ์คณะดุริยางคศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554-2557 (หน้า 45 )

  ดศ. 6.1-6-2               (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2554-2556

  ดศ.6.1-6-3                 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแสดงในงานวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลท้องสนามหลวง

  ดศ. 6.1-6-4               รายการวิทยุของคณะดุริยางคศาสตร์ (รายการทวีวัฒนาพาเพลิน)  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 93.25 MHz

  ดศ. 6.1-6-5               รายการเพื่อนยามเย็น สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz AM 1161 kHz 

  ตัวบ่งชี้ที่สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม

  ดศ.10-1-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.10-1-2 แผนปฏิบัติการคณะดุริยางคศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  ดศ.10-1-3 โครงการกิจกรรมต่างๆ

  ดศ.10-1-4 สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2554 คณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.10-2-1 สรุปผลการประเมินโครงการพบว่าบรรลุเป้าหมาย

  ดศ.10-3-1 รายละเอียดและกระบวนการในโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2554 คณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.10-4-1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

  ตัวบ่งชี้ที่สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

  ดศ.11-1-1 กิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพของคณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.11-2-1 ภาพภายในและภายนกอาคารคณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.11-2-2 ภาพสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่

  ดศ.11-3-1 ภาพภูมิทัศน์คณะดุริยางคศาสตร์

  ดศ.11-4-1 ภาพในการประกอบกิจกรรมบริเวณคณะดุริยางคศาสตร์ 

   องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
    :      ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ

  ดศ.7.1-1-1       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ดศ.7.1-1-2       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
  ดศ.7.1-1.3       คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ดศ.7.1-1-4       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 4
  ดศ.7.1-2-1       คำสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี  2554-2557
  ดศ.7.1-2-2       รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 3
  ดศ.7.1-2-3       รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2554
  ดศ.7.1-2-4       รายงานการประชุมคณาจารย์
  ดศ.7.1-3-1      สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส ประจำปี 2554
  ดศ.7.1-3-2      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
  ดศ.7.1-3-3      รายงานการประชุมคณาจารย์
  ดศ.7.1-4-1       เว็บไซด์คณะ www.bkk.ac.th/musics
  ดศ.7.1-4-2       รายงานการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่2/2554
  ดศ.7.1-4-3       คำสั่งแต่งตั้ง คณะ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ.7.1-5-1       รายงานการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2
  ดศ.7.1-5-2       เอกสารรายงานผลการไปอบรม /สัมมนา ของอาจารย์และบุคลากร     
  ดศ.7.1-7-1       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารคณะ
  ดศ.7.1-7-2       รายงานการประเมินผลงานผู้บริหารคณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ.7.1-7-3       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ


  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
    :      การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

  ดศ.7.2-1-1       แผนการจัดการความรู้คณะ ประจำปี 2554
  ดศ.7.2-1-2       คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปี 2554
  ดศ.7.2-1-3       รายงานการประชุมการจัดการความรู้
  ดศ.7.2-2-1       แผนการจัดการความรู้คณะ ประจำปี 2554
  ดศ.7.2-2-2       แผนการจัดการความรู้คณะ ประจำปี 2555 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
  ดศ.7.2-3-1       รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
  ดศ.7.2-4-1       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะ
  ดศ.7.2-4-2       แผ่นพับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จาการจัดการความรู้
  ดศ7.2-4-3        เอกสาร Print Out เว็บไซต์คณะ


  ตัวบ่งชี้ที่ 7
  .3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ใช้ข้อมูลมหาวิทยาลัย)

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.:  ระบบบริหารความเสี่ยง

  ดศ. 7.4-1-1      คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ
  ดศ. 7.4-1-2      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 4
  ดศ. 7.4-1-2      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ จัดทำแผนระบบบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 3
  ดศ. 7.4-2-1      ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก 3 ปัจจัย คณะ
  ดศ. 7.4-3-1      ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จาการวิเคราะห์

  ดศ. 7.4-4-1      แผนความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง 

   

  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

   
  ดศ. 9.1-1-1            คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ. 9.1-1-2            แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2554
  ดศ. 9.1-1-3            คำสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ 
  ดศ.9.1-1-4             รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2554
  ดศ. 9.1-2-1            รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554
  ดศ. 9.1-2-2            คู่มือประกันคุณภาพคณะฯ นโยบายด้านการประกันคุณภาพคณะ
  ดศ. 9.1-2-3            คำสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ
  ดศ. 9.1-3-1            คู่มือประกันคุณภาพคณะดุริยางคศาสตร์
  ดศ. 9.1-3-2            รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554

  ดศ. 9.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

  ดศ. 9.1-4-2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554

  ดศ. 9.1-4-3  คู่มือการประกันคุณภาพ CHE QA Online 

  ดศ. 9.1-4-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554

  ดศ. 9.1-4-5 สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554

  ดศ.9.1-6-1             ฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนและวัดผล ให้ข้อมูลสนับสนุนในด้านจำนวนนักศึกษา
  ดศ.9.1-6-2             ฐานข้อมูลของสำนักวิชาการให้การสนับสนุนข้อมูลในด้านกระบวนการพัฒนาการด้านการจัดการเรียน
  ดศ.9.1-6-3             ฐานข้อมูลวิจัยในการสนับสนุนด้านงานวิจัยของทั้งระดับมหาวิทยาลัยและบุคล
  ดศ.9.1-6-4            ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการให้การสนับสนุนในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  ดศ.9.1-6-5            ฐานข้อมูลในด้านงบประมาณและรายรับ รายจ่ายของมหาวิทยาลัย
  ดศ. 9.1-7-1            คำสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ 
  ดศ. 9.1-7-2            รายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2